Info og brukarmanual

Link for å logge seg på registreringa ligg på høgre side på Perleportalen under «Medlemsregistrering FAbU», her på FAbU- sidene, eller de kan bruke denne adressa: medlem.fabu.no. (OBS: Utan www.)Der loggar de inn med mobilnummer og tilsendt passord. Passordet kan endrast ved første gongs pålogging. Brukarmanual ligg ved her.

Om det er andre i korpset som skal registrere medlemmar, må de sende oss navna på desse og kva for grupper dei skal ha tilgang til for å registrere.

Alle grupper skal tilhøyre ein kategori for aktivitet, t.d. Babysang, Idrett osv. Om de har grupper som de finn ikkje passar inn under nokon av dei kategoriane som ligg der, gje oss beskjed slik at det kan opprettast nye.

Brukarhåndbok