top of page

FAbU-håndboka

photo-1491295314828-fb03946d9b52.jpeg

- en oversikt for alle som er engasjert i Frelsesarmeens barn og unge

Frelsesarmeen har gjennom historien sett verdien av å ha klare retningslinjer for sitt arbeid. Det er vårt håp og vår bønn at denne FAbU-håndboka skal bidra til:

 • tydelighet om tros- og verdiforankring i arbeidet,

 • tydelighet om Frelsesarmeens forventninger til sine ledere i FAbU

 • tydelighet om strukturen i arbeidet for barn og unge

 • målrettede og hensiktsmessige aktiviteter for barn og unge
   

FAbU-håndboka kan brukes på flere måter. Den kan brukes både som en grunnleggende innføring i hvordan Frelsesarmeens barn og unge er organisert og som et oppslagsverk for spørsmål som måtte komme opp.

Innhold: grunnleggende innføring i hva FAbU er, hva det innebærer å være leder, organiseringen av de forskjellige lederkategoriene på lokalt plan, hvordan registrering av medlemmer skal foregå, hvordan økonomistyringen skal ivaretas, grafiske retningslinjer og historikken til FAbU-håndboka

Oversikt
1. Hva er et lokallag (gruppe) og hvordan starte/driv ett?
1. Hva er et lokallag ( gruppe) og hvordan starte/drive ett?

 

Hva er et lokallag (gruppe)?

Lokallagene er selve kjernen i FAbU, det er gruppene som fins rundt omkring i landet. Det er her de fleste aktivitetene gjennomføres. Lokallagene varierer i størrelse og aktivitet, fra babysang, speider, innebandy, teknolego mm. 
 

For å bli et tellende lokallag, dvs kunne motta frifondsstøtte (støtte fra staten betalt via LNU og FAbU) må følgende være oppfylt:
 

 • Lokallaget må være selvstendig

 • Lokallaget må ha egen økonomi, og eget regnskap

 • Lokallaget skal ha egne vedtekter (se forslag her)

 • Lokallaget må ha minst 5 tellende medlemmer (betalende medlemmer under 26 år)

 • Lokallaget må ha ett styre, valgt av og blant medlemmene. Dispensasjon fra krav om styre til lokallag som har 3 eller færre medlemmer fylt 15 år.

 • Det må avholdes årsmøte minimum annethvert år.  (årsmøte skal behandle regnskap, budsjett, valg av styre og alle over 15 år skal innkalles)  

 • Årsrapport må sendes inn medlemssystemet 
   

Alle grupper lokallag skal betale inn administrasjonsavgift til FAbU sentralt. De får tilsendt faktura. Alle medlemmene er ulykkesforsikret gjennom FAbUs forsikringsavtale med KNIF. Ordningen er en ulykkesforsikring.  Reiseforsikring må eventuelt tegnes i tillegg.

Styret i lokallaget

Styret i lokallaget har det overordnede ansvaret for gruppa. Styret bør bestå av leder, kasserer og andre, men kan bestå av en person. Styret skal velges av og blant medlemmene. (Dispensasjon om valg av styre for lokallag som har 3 eller færre medlemmer som har fylt 15 år).

Styret velges på årsmøte og kan ikke velges sjeldnere enn annethvert år.  Det er tilstrekkelig med akklamasjon eller håndsopprekning ved avstemming.

FAbU ansvarlig i korpset og korpsleder har møterett (ikke møteplikt) i lokallagets styremøter.

Lokallagsstyret skal lage forslag til budsjett, legge fram regnskap og foreslå kandidater til til neste valg på årsmøtet.

Årsmøte i lokallaget

Minimum annethvert år innkalles det til årsmøte i lokallaget (gruppa). Alle medlemmer har stemmerett. Ledere (dersom de ikke selv er medlemmer), foreldre, medarbeidere, FAbU-ansvarlig og korpsleder har møterett. Styreleder innkaller med en måneds varsel.

Årsmøte velger styre blant lokallagets medlemmer, styret kan velges for inntil to år av gangen.  Årsmøte behandler også budsjett, regnskap og andre innkomne saker.

Du kan laste ned mal til innkalling til årsmøte her og mal til årsmøtereferat her.

Hva er et medlem og hvordan holde styr på de?
2. Hva er et medlem og hvordan holde styr på de? (hvordan ta kontigent og få støtte)

Hvem er et medlem?
 

Medlem i Frelsesarmeens barn og unge er den som individuelt og frivillig har meldt seg inn i organisasjonen. Medlem i Frelsesarmeens speidere er den som avgir speiderløftet og som ved å betale årskontingenten opprettholder sitt medlemsskap.

Alle medlemmer over 12 år har fulle demokratiske rettigheter på gruppas årsmøte og FAbU årsmøte i korpset, mens medlemmer under 12 år har rett på innflytelse og å bli hørt. 

Medlemskapet er et medlemskap i FAbU og i tillegg til eventuelle andre medlemskap i Frelsesarmeen, som juniorsoldat, soldat, tilhørig og medlem av trossamfunnet.

Hvorfor registrere medlemmer?

1. Du trenger å vite hvem som er med på aktiviteten 
 

2. Du trenger kontaktinformasjon til dine medlemmer og foresatte
 

3. FAbU får vite hvor mange vi faktisk er (noe som kan være inspirerende å vite).
 

4. Når du tar kontingent på min 50,- av hvert medlem utløser det frifond midler til gruppen (I 2017 utgjorde det ca 500,- pr tellende medlem. Tellende medlem er de som har betalt kontingent og er under 25 år).
 

5. Den samme kontingenten utløser statsstøtte på omtrent samme sum pr medlem til       FAbU sentralt, som vi kan bruke til å lage gode arrangement, materiell og ressurser til       dere.

Hvordan registrere medlemmer?

Alle medlemmer skal registreres i medlemssystemet vårt. Hvert lokallag har en direktelink til sin registrering. Dersom du ikke har tilgang til denne eller du har et nytt lokallag/gruppe ber vi deg ta kontakt med oss på FAbU HK slik at vi kan registrere gruppen og gi ledere tilgang.
 

Vi har et skjema du kan bruke for å samle kontaktinfo når de skal melde seg inn. Det finner du her.  
Husk å sende kontigentkrav ette
rpå!

Bjørn Erik Holm og Charlotte Gundersen Susaas er kontaktpersoner for medlemsregistrering og hjelper deg gjerne om noe er uklart.
Du kan nå dem her:
Bjørn Erik Holm: Tlf: 95529014 eller epost: bjorn.erik.andersen@frelsesarmeen.no
Charlotte Gundersen Susaa
: Tlf: +4793009037 eller på epost: charlotte.gundersen.susaas@frelsesarmeen.no

Medlemsregistreringen avsluttes 15.februar etterfølgende år. Styreleder (eller gruppas leder hvis de ikke har krav om valgt leder) må inn i medlemssystemet og sende inn årsrapporten. Det innebærer bl. a. å se over medlemslista, fylle inn opplysninger om styret, økonomi og skrive om aktiviteten i lokallaget/gruppen.

Hvordan ta inn kontingent?
 

Det er viktig å holde orden på økonomien, og ved kontroll skal vi kunne vise når og hvordan våre medlemmer har betalt kontingent. Minstekravet for å bli tellende medlem og utløse frifond støtte er at medlemmene betaler 50,-, men dere bestemmer selv om dere ønsker å kreve inn en høyere kontingent.

Kontingent kreves inn via medlemssystemet, her kan de betale med VIPPS, bankkort eller i nettbanken.

Det er ikke anledning til å dekke årskontingenten for medlemmene. Det er imidlertid mulig å hjelpe barn eller ungdom i en utfordrende situasjon mulighet gjennom redusert pris, for eksempel gjennom bare å ta 50 kroner i kontingent. De som får ”gratis-medlemskap” kan ikke regnes som medlemmer og vil heller ikke utløse offentlig støtte. 
For eksempel kan medlemmet selv betale 50,- i kontingent og velferdskassa dekke resten av kontingenten.

Korpsets velferdskasse og andre ordninger kan i mange tilfeller være en hjelp for barn og ungdom i en utfordrende økonomisk situasjon.

For speidere kreves kontigenten inn via Norges Speiderforbund. Alle medlemmer registrert hos NSF teller med på FAbU sitt medlemstall og utløser frifond midler og statsstøtte.

Idrettslag registrert i NIF, men som også er tilknyttet FAbU, må både registrere seg i FAbU og i NIF, men vil ikke tas med i FAbUs søknad til myndighetene vedrørende nasjonal grunnstøtte og Frifond. Gi beskjed til FAbUs administrasjonskonsulent om gruppa er medlem av NIF.

Hva må gjøres i forhold til utbetalt frifond støtte?

15.februar  – registrere medlemmer og sende inn årsrapport

15. februar er fristen for å registrere medlemmer i medlemssystemet, og sende inn årsrapporten. For å sende inn denne trenger du i tillegg til å ha registrert gruppen/lokallaget og alle dens medlemmer, sum av innbetalte kontingenter, saldo for gruppens regnskap pr 31.12., årsmelding/info om gruppens aktiviteter og styreopplysninger.

Valg av styre er obligatorisk for lokallag der 3 medlemmer eller flere er over 15 år og valgdatoen må være innen utgangen av året dere rapporterer for. Styret vil for mange grupper være det samme som ledergruppen.

Bruk medlemssystemet hele året så har du alltid god oversikt. Du kan også føre oppmøte i medlemssystemet og det fins en sms funksjon i systemet så du kan sende ut felles sms til de registrerte medlemmene.

31.mai –rapporterer bruk av frifond midler og levere årsberetning

Rapportere bruk av frifondmidler tildelt i desember.  Dette gjøres også i medlemssystemet under fanene frifondsregnskap. Dere må skrive inn hva pengene er brukt til. Det gjøres ved å skrive dato, bilagsnummer fra regnskapet, hva de er brukt til og summen.  Bilagene trenger dere ikke å sende inn men må oppbevares lokalt hos dere i regnskapet.

Dere skal også beskrive hva slags aktivitet bruk av Frifondsmidlene har skapt i lokallaget. Skriv en enkel rapport på maks en A4-side om hva dere har gjort i lokallaget og hvordan støtten har gjort dette mulig. I tillegg må dere legge ved et fotografi som beskriver aktiviteten.

Desember

Dette er for så vidt ikke en frist, men i desember sender vi ut frifond pengene til lokallagene/gruppen. Pengene er fordelt etter antall tellende medlemmer ( betalende under 26 år) i gruppene. Det er bruken av disse pengene som skal rapporteres innen 31.mai. Dere kan bruke pengene i tidsrommet juni -31.mai (altså kan dere rapportere på bruk av pengene før dere har fått dem). Pengene skal brukes til lokal aktivitet og kan brukes til drift av gruppa, som utstyr, mat, lederkurs mm. De kan ikke brukes til lønn og utenlandsreiser.

Hva må gjøres for å få utbetalt frifondstøtte?
Leder i FAbU
3. Leder i FAbU

Generelt om det å være leder i FAbU
 

For å skape et trygt miljø for ledere og barn/ungdommer skal alle nye ledere før de får ansvar i gruppene: 

- gjennomføre e-læringskurset " Trygg i FAbU"  Kurset ligger i kursportalen. Her registrerer man seg med bruker og når man er inne åpner man kurskatalogen og velger kurset.

 

- fremvise gyldig politiattest, se egen prosedyre 

-ha en ledersamtale med korpsleder/gruppeleder, se egen prosedyre - ny leder

- signere lederavtalen

Vi anbefaler en ledersamtale om "Trygg i FAbU" og lederavtalen. Det gir hovedleder i gruppa/ korpsleder en anledning til å bli bedre kjent med den nye lederen, og vedkommende får anledning til å stille spørsmål.

Alle ledere skal også gjennomføre kurset Trygg. Det bør gjøres i løpet av det første året som leder, og kan med fordel gjentas etter noen år. Kurset arrangeres av FAbU på ulike steder i territoriet.

Det er viktig at ingen ledere blir stående alene uten oppfølging, vi anbefaler jevnlige samtaler om hvordan det går og at man i allefall en gang i året har en medarbeidersamtale. Her har man satt av tid til å snakke om hvordan det går, utfordringer og gleder i det å være leder, om man er fornøyd med oppgavene eller om det er noe man trenger hjelp og støtte til eller ønsker endring på.

Alle ledere bør også kjenne til FAbUs handlingsplan og Frelsesarmeens verdibok.

Speiderledere skal også gjennomføre Norges Speiderforbunds grunntrening for speiderledere.

Taushetsplikt

Du har taushetsplikt i forhold til ting du får høre i en samtale. Taushetsplikten er ikke juridisk. Det vil si du skal behandle samtalen fortrolig, men du kan drøfte det som har kommet opp i samtalen med din nærmeste leder. 

Lov aldri at du skal holde hemmelig noe du skal få høre. Vi har avvergeplikt hvis vi f.eks. får høre om overgrep med fare for gjentakelse eller om vi får høre om noe ulovlig kan vi heller ikke holde det hemmelig. Du kan derimot love at du aldri skal fortelle noe videre uten å informere vedkommende om hvem du forteller til og når.

Hva og hvordan holde styr på økonomien?

4.    Hva og hvordan holde styr på økonomien?

Prinsipper


Målet er at de økonomiske forholdene til enhver tid er så gode at den enkelte gruppes målsetting, både åndelig, sosialt og praktisk, kan oppnås på en god måte.
Økonomistyringen skal være preget av ansvarlighet i tråd med Frelsesarmeens verdier. De økonomiansvarlige skal være bevisst at også dette er en del av Frelsesarmeens ansikt utad.


Arbeidet skal legges opp slik at gruppene i størst mulig grad er selvfinansierende.


Alle lokallag må kontroll over egne midler og eget regnskap. Fo grupper som fører regnskap i x-ledger i korpsets regnskap må hver gruppe ha sitt eget prosjektnummer, og XGL 30-FAbU.


Årsmøte i hver gruppe skal vedta et budsjett og godkjenne regnskapet. Hvert lokallagsstyre er ansvarlig for at økonomien skal drives fornuftig og ansvarlig og i tråd med vedtatt budsjett.

 


Finansiering av gruppa


Kontingent bør være ryggraden i gruppene der medlemmene selv bidrar til å dekke utgiftene. Medlemskontigenten må være minimum 50,- pr. pers  med link til beskrivelsen under kap om medlemmer.

 


Frifond


Frifond er midler FAbU sentralt søker på gjennom LNU frifond og som tildeles lokallagene og skal brukes lokalt. FAbU styret har vedtatt at midlenes skal deles ut pr tellende medlem under 26 år i de ulike lokallagene( gruppene). Pengene brukes til aktivitet og drift av lokallaget, de kan ikke brukes på lønn og utenlands. Pengene deles som regel ut i november desember. Rapporteringsfrist for bruk av Frifondmidler er 31.mai påfølgende år. Pengene kan være brukt fra august utdelingsåret til 31.mai påfølgende år. Ubenyttede midler må tilbakebetales.

Oversikt over viktige datoer finner du i kapittel 2.

 

Legater og tilskudd

Tilskudd fra kommunen

Ethvert lokallag bør undersøke i sin kommune om det gis tilskudd til barne-og ungdomsarbeid.

Frelsesarmeens legater

Frelsesarmeen har samordnet sine interne legater til én søkeprosess. Følg med på Perleportalen.no for informasjon om årets frist som oftest er i september. Søknad sendes til Frelsesarmeens legater v/Forvaltningsavdelingen.

Legater, fond og stiftelser

 

Det finnes et stort utvalgt av fond og legater som kan søkes på. Legathåndboken og Tilskuddsportalen kan være en hjelp. Av større fond har Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen støttet mange grupper og enheter i Frelsesarmeen.

Se også her for tips om mulige støtteordninger!

I tillegg har flere offentlige direktorater og stiftelser egne prosjektmidler man kan søke på.

Frifond
Når skjer hva - et årshjul som hjelpe deg å holdeoversikt

5. Når skjer hva – et årshjul som hjelper deg å holde oversikt

Årshjul til hjelp for FAbU-grupper

FAbU-kalender

 

Frelsesarmeen sitt årsprogram

Hvodan er FAbU og FAS organisert/strukturert

6. Hvordan er FAbU og FAS organisert/strukturert?

Orgkartlokalt.png
Orgkart.png

Lokallag


Lokallag er det laveste ledd i organisasjonen.

 


FAbU på korpsnivå


FAbU ansvarlig i korpset


Hva er en FAbU-ansvarlig i korpset?
FAbU-ansvarlig i korpset er ansvarlig for å koordinere barne- og ungdomsarbeidet i korpset og følge opp ledere. Har man ikke FAbU ansvarlig i korpset tilfaller ansvaret på korpsleder.

 


Krav til FAbU ansvarlig i korpset


FAbU-ansvarlig i korpset må være soldat eller tilhørig. Ved tilhørighet må det formelt innhentes dispensasjon fra divisjonen. FAbU-ansvarlig må godkjennes av korpsleder og divisjonssjef.

 


Hvordan man blir FAbU-ansvarlig i korpset


Korpsleder forespør en aktuell kandidat og kaller inn til ledersamtale.
 

Ledersamtalen: Korpsleder kaller inn til en ledersamtale: FAbU ansvarlig sine oppgaver og forventninger gjennomgås sammen med de andre punktene i ledersamtalen og lederpakken. Begge parter underskriver ledergodkjenning.


Ledergodkjenning: Gyldig politiattest fremvises. Korpsleder registrer FAbU -ansvarlig

og krysser av for vist politiattest i medlemssystemet. Ny FAbU ansvarlig, korpsleder og et ledende underbefal i korpset skriver under på ledergodkjenningen som sendes

divisjonssjefen.


Innsettelse: Når ledergodkjenningen er blitt godkjent av divisjonssjefen markeres det

ved en innsettelse på en gudstjeneste i korpset i tråd med Seremonier i Frelsesarmeen.
 

Ansvarsområder for FAbU-ansvarlig i korpset


FAbU-ansvarlig har blant annet ansvar for å:

- Innkalle til FAbU årsmøte i korpset og koordinere saksliste med gruppelederne og

styrelederne


- Innkalle gruppeledere til FAbU-lederråd etter behov


- Koordinere programmet for de forskjellige gruppene, også felles program mellom gruppene, for eksempel juletrefester eller avslutninger


- Jevnlig inspirere og følge opp ledere og medarbeidere, for eksempel gjennom å sende ledere på kurs


- Ha en årlig medarbeidersamtale med alle gruppeledere
 

- Samarbeide med korpsleder

 

- Representere FAbU-gruppene i korpsrådet, arbeidsutvalget eller lederteamet
 

- Sørge for at medlemsregistrering til FAbU hovedkvarteret eller NSF blir gjennomført innen gjeldende frister
 

Oppfølging av FAbU-ansvarlig


Korpsleder er ansvarlig for å innkalle og gjennomføre en medarbeidersamtale minst en gang i året.

FabU årsmøte i korpset


FAbU årsmøte møtes minimum annethvert år. Alle medlemmer over 12 år i lokallagene i korpset har stemmerett. Medlemmer under 12 år, ledere (dersom de ikke selv er medlemmer), foreldre, medarbeidere, FAbU-ansvarlig og korpsleder har møterett.


FAbU årsmøte velger representanter til FAbU-tinget. Se paragraf 6.1 i vedtektene om regler for representasjon.


FAbU ansvarlig i korpset kaller inn til FAbU årsmøte.

Barne- og ungdomsarbeidere i korpsene


Barne- og ungdomsarbeidere er ansatte stillinger i korpsene. Arbeidsoppgavene kan variere i forhold til alder (baby/barn/ungdom/unge voksne) og i forhold til aktiviteter (idrett, musikk, klubb, gudstjenester og annet).


Korpsleder har personalansvar for barne- og ungdomsarbeidere og alle barne- og ungdomsarbeidere har rettigheter og plikter som er nevnt i Frelsesarmeens kvalitetssystem, som for eksempel rett på stillingsbeskrivelse og årlig medarbeidersamtale.


Barne- og ungdomsarbeidere vil jobbe sammen med de frivillige og sammen lage planer og iverksette tiltak.


Alle barne- og ungdomsarbeidere må ha gyldig politiattest.

FAbU i divisjonene


Selv om FAbU i divisjonene er et organisasjonsledd som ikke er del av den demokratiske strukturen til FAbU er den et viktig element da den følger strukturen til Frelsesarmeen.


I kontakt med myndighetene på fylkesnivå, korpsledere og barne- og ungdomsledere er FAbU i divisjonene et viktig redskap for informasjonsflyt, lederoppfølging, formelle forpliktelser og søknader, og arrangement på tvers av korps i divisjonene.


FAbU i divisjonene er delt i følgende områder:


FAbU Nord-Norge


FAbU Nordre


FAbU Vestre


FAbU Sentralen


FAbU Østre


FAbU Island og Færøyene

FAbU-ansvarlig i divisjonen/distriktet


I hver divisjon finnes det en FAbU-ansvarlig. Dersom det ikke finnes en FAbU-ansvarlig er divisjonssjefen ansvarlig for at arbeidsoppgavene blir utført.


Arbeidsoppgaver til FAbU-ansvarlig i divisjonen/distriktet inkluderer:
 

- Overordnet ansvar for FAbU-divisjonsråd og FAS distriktstyre der dette er i funksjon
 

- Ha kontakt med fylkeskommunene i divisjonen og levere søknader på vegne av de lokale gruppene
 

- Arrangere regionale arrangement der det er hensiktsmessig (som for eksempel påskeleir, junior- og speidertreff, og barne- og ungdomshelger)
 

- Følge opp ledere og drive lederomsorg
 

- Følge opp forpliktelser til FAbU og FAS og sørge for god informasjon mellom FAbU og FAS sentralt og gruppene

FAbU-tinget


FAbU-tinget er FAbUs høyeste myndighet.


FAbU-tingets tale-, forslags- og stemmeberettigede delegater er valgte lokale FAbU- medlemmer, medlemmer av FAbU-styret og samarbeidsutvalgets medlemmer.


Korpsene får representasjon etter totalt antall FAbU-medlemmer:
 

1 – 25 medlemmer: 2 delegater
 

26 – 50: 3 delegater
 

51 – 75: 4 delegater
 

75 – 100: 5 delegater
 

101 +: 6 delegater


Hver delegat har én stemme og det er ikke anledning til å avgi fullmaktsstemmer.


FAbU lokalt kan i tillegg til delegatene sende observatører til FAbU-tinget. Ansatte ved divisjonshovedkvarterene og FAbU HK har observatørstatus. Observatører har talerett.


Innkalling sendes ut seks måneder før møtet. Saker som ønskes behandlet, sendes FAbU hovedkvarteret senest to måneder før møtet. Sakspapirer sendes ut én måned før møtet.


Det velges to ordstyrere og to referenter som fører protokoll. Protokollen sendes territoriallederen, sjefsekretæren, feltsjef, divisjonssjefene, korpsledere, sosialsjefen, barne- og ungdomsarbeidere ved korpsene og tingets delegater og observatører.


Tinget behandler årsmelding og innkomne saker, og vedtar handlingsplan. Handlingsplanen vedtas for 2 år om gangen. Budsjett og regnskap tas til orientering.


Tinget har møte hvert annet år. FAbU-tinget velger
 

- Leder og nestleder til FAbU-styret
 

- Representanter og vararepresentanter til FAbU-styret
 

- Leder, to medlemmer og to varamedlemmer til valgkomité

FAbU-styret


Styret for Frelsesarmeens barn og unge er FAbUs valgte ledelse. Styret består av:

- Leder og nestleder
 

- 5 representanter fra divisjoner i Norge valgt av FAbU-tinget. Det skal etterstrebes at

disse kommer fra minst tre forskjellige divisjoner.
 

- 2 vararepresentanter i prioritert rekkefølge fra Norge, valgt av FAbU-tinget.
 

- 1 representant med vara fra Island og Færøyene divisjon valgt av FAbU-tinget. Dersom

det stiller kandidater fra både Island og Færøyene skal det velges en fra hvert land.
 

Alle overnevnte representanter må være medlemmer av FAbU over 15 år.
 

I tillegg består styret av følgende oppnevnte medlemmer:
 

- TUS
 

- 1 representant, med personlig vara, oppnevnt av Frelsesarmeens ledelse. Denne bør

oppnevnes før FAbU-tinget.
 

- 1 representant, med personlig vara, oppnevnt av Korpsstyret for Frelsesarmeens

speidere.


FAbU hovedkvarteret stiller med sekretær for styret. Sekretæren er ikke medlem av styret. TUS og FAbU-leder innkaller flere ansatte ved FAbU hovedkvarteret til styremøtene i den utstrekning det er hensiktsmessig.


Funksjonstiden for valgte og oppnevnte medlemmer er to år. Disse kan gjenvelges to ganger slik at maksimal funksjonstid er seks år. Perioden starter etter FAbU-tinget og varer til og med neste FAbU-ting, to år senere.


Innkalling sendes ut fire uker på forhånd, og saker må være kommet til FAbU hovedkvarteret to uker før møtet. Sakslisten settes opp og sendes ut av styrets leder minst én uke før møtet.


Styrets leder eller nestleder må være soldat.


Dersom leder går ut av styret før valgperioden er ute, overtar nestleder dette vervet og FAbU-styret velger ny nestleder blant styrets medlemmer. Dersom nestleder går ut av styret før valgperioden er ute, velger FAbU-styret ny nestleder blant styrets medlemmer.


Det føres referat fra styremøtene som inneholder vedtak, resolusjoner og hovedpunkter fra debatten. Styrets medlemmer forholder seg lojale til styrets vedtak.


Mindretallets syn kan referatføres og dissens kan anonymiseres. Referatet sendes som informasjon til samarbeidsutvalget, sjefssekretæren, sosialsjefen, ansatte ved FAbU Hovedkvarteret, ansatte ved divisjonshovedkvarterene, styrets medlemmer og vararepresentanter.


FAbU-styret skal:

 

- Utarbeide langtidsplan, handlingsplan, toårsmelding og andre styringsdokumenter
 

- Vedta budsjett og godkjenne regnskap for FAbU sentralt, basert på egne midler og

offentlig støtte
 

- Følge opp og legge til rette for gjennomføring av handlingsplanen
 

- Følge opp og legge til rette for gjennomføring av vedtak fra FAbU-tinget
 

- Holde kontakten med ledere på korps- og divisjonsnivå
 

- Behandle og uttale seg om aktuelle saker
 

- Profilere FAbU innenfor og utenfor Frelsesarmeen
 

- Sette minimumssatsen for årskontingenten i FAbU
 

- Følge opp organisasjonens økonomi, sikre god forvaltning av støttemidler, samt sikre økonomisk styring i henhold til gjeldende vedtak og regler på alle nivå i FAbU
 

- Godkjenne ansettelse av daglig leder og andre sivilt ansatte i FAbU HK
 

- Ha overordnet ansvar for oppdatering av prosedyrer og kvalitetssystemer i FAbU.
 

- Ha overordnet ansvar for oppdatering av prosedyrer og kvalitetssystemer i FAbU


Styret har minst tre møter pr år. Det er beslutningsdyktig når styreleder eller nest- leder og i tillegg minst 4 styremedlemmer er tilstede. Varamedlemmer innkalles ved valgte medlemmers forfall eller ved behov. De oppnevnte medlemmene, samt TUS, har personlige vara eller stedfortredere.


FAbU er ansvarlig for å dekke utgifter knyttet til styrets arbeid.

Korpsting (FAS)


Korpstinget er FAS øverste organ.


Korpstingets tale-, forslags- og stemmeberettigede delegater er:
 

- Representanter fra gruppene
 

- Korpsstyrets medlemmer
 

- Distrikts- og visedistriktssjefer
 

- Samarbeidsutvalgets medlemmer

Gruppene får representasjon etter totalt antall registrerte medlemmer i henhold til siste årsregistrering:


- 1 – 24 medlemmer: 2 representanter
 

- 25 – 49 medlemmer: 3 representanter
 

- 50 – 74 medlemmer: 4 representanter
 

- 75 – 99 medlemmer: 5 representanter
 

- 100+ medlemmer: 6 representanter

 

Det velges vararepresentanter.

Minst 2/3 av representantene fra hver gruppe må være registrerte ledere i FAS. I grupper som i henhold til medlemstallet bare kan ha to representanter, må minst en av representantene være registrerte leder i FAS. For grupper med 2 eller flere representanter bør minst en av representantene være under 25 år.


Korpstinget har møte hvert annet år. Korpssjefen sender innkalling seks måneder før møtet. Saker som ønskes behandlet, sendes speiderkontoret to måneder før møtet. Sakspapirer sendes ut én måned før møtet. Korpstinget kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen.


Ekstraordinært Korpsting skal holdes dersom korpsstyret, samarbeidsutvalget eller 1/3 av Korpstinget krever det. Ekstraordinært korpsting innkalles 2 måneder før møtet, og kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen.


Forslag til saker kan fremmes av gruppeting og registrerte ledere. Godkjente delegater har tale-, forslags- og stemmerett. Godkjent forretningsorden definerer observatørenes rettigheter.


Tinget velger to ordstyrere, to referenter som fører protokoll og tellekorps. Det føres protokoll over alle fremsatte forslag og vedtak.


Korpstinget behandler:
 

- 2 årsmelding
 

- Regnskap
 

- Budsjett
 

- Handlingsplan og eventuelt andre styringsdokumenter
 

- Vedtektsendringer
 

- Innkomne saker

Korpsstyret 


Korpsstyret er FAS valgte ledelse og utøvende myndighet i perioden mellom korp- stingene. Styret ledes av korpssjefen.


Korpsstyret består av:
 

- Korpssjef
 

- Visekorpssjef
 

- 4 styremedlemmer
 

- 1 representant oppnevnt av Frelsesarmeen
 

- Territorial ungdomssekretær (TUS)
 

- 2 varamedlemmer


Speiderkonsulenten er sekretær for styret.
Funksjonstid for korpssjef, visekorpssjef og styremedlemmer er 2 år. For øvrig gjelder paragraf 3-2-3 i NSFs Grunnregler og lover.

Korpsstyrets oppgaver:


- Utarbeide toårsmelding for perioden
 

- Utarbeide forslag til handlingsplan og andre styringsdokumenter for neste periode
 

- Gi innstilling til alle saker som skal behandles av korpstinget
 

- Oppfølgingsansvar for budsjett og regnskap
 

- Følge opp og legge til rette for gjennomføringen av korpstingets vedtak
 

- Oppnevne nødvendige komiteer, og gi instrukser til disse
 

- Arbeide for ledertrening og lederutvikling
 

- Holde kontakt med gruppene
 

- Oppnevne vararepresentanter for korpssjef og visekorpssjef til Samarbeidsutvalget blant korpsstyrets medlemmer

- Aktuelle saker
 

Korpsstyrets arbeidsutvalg (AU) består av korpssjefen, visekorpssjefen og speider- konsulenten. AU forbereder saksliste og saker for korpsstyret. AU har mandat til å ta avgjørelser i løpende saker som ikke kan vente til neste møte.

 


Ledertrenerpatruljen i FAS


Alle ledere skal gjennomføre grunntreningen for ledere, som er utarbeidet av NSF. Frelsesarmeens speidere (FAS) har en egen Ledertrenerpatrulje (LTP) som organiserer grunntreningen og andre kurs for speiderledere.

FAbU HK


FAbU HK er FAbUs sentrale administrasjon og består fra 1.september 2019 av:
 

- TUS (100 %)
 

- Fagligleder (50 %), speiderkonsulent (50%)
 

- FAbU konsulent (80 %)
 

- FAbU konsulent (70 %)
 

- Administrasjonskonsulent (50 %)
 

- Undervisningskonsulent ( 50%)
 

- Ungdomskonsulent (40%)


Ansvaret for prosessen rundt ansettelser er delegert fra FAbU-styret til TUS (daglig leder). TUS lager en innstilling som skal presenteres og godkjennes av FAbU-styret og Feltsjefen.


FAbU HK  arrangerer territoriale arrangement og kurs, utvikler materiell, søker det offentlige om støtte og skal være et service organ for de lokale gruppene.


Adresse til FAbU HK: 
Frelsesarmeens barn og unge (FAbU),
Postboks 6866 St Olavs plass 
0130 OSLO.

Telefon: 22998500.

E-post: fabu@frelsesarmeen.no.

Nettside: www.fabu.no.

Samarbeidsutvalget


Samarbeidsutvalget er et møtested for ledelsen i FAbU, FAS og Frelsesarmeen. Samarbeidsutvalget består av:
 

- TUS
 

- Styreleder for FAbU
 

- Nestleder for FAbU
 

- Korpssjef for FAS
 

- Visekorpssjef for FAS
 

- Territorialleder (Frelsesarmeen)
 

- Feltsjef (Frelsesarmeen)
 

Utvalgets medlemmer utnevner personlige vararepresentanter fra sine respektive styrer.


Samarbeidsutvalget ivaretar Frelsesarmeens verdier, behandler sakspapirene til korpstinget og FAbU-tinget og gjennomgår aktuelle referater. Samarbeidsutvalget kan også uttale seg om aktuelle saker og tilbakesende vedtektsendringsforslag til styret til videre behandling.


Samarbeidsutvalget har minst tre møter pr år. TUS innkaller til møtet. FAbU hovedkvarteret stiller med sekretær for styret. Sekretæren er ikke medlem av utvalget.


Det skrives referat som sendes samarbeidsutvalgets medlemmer, samt korpsstyret og FAbU-styret.

FAbU-konferanse


En gang i året har FAbU-ansvarlige i divisjonen/distriktet, ansatte på FAbU HK, ledelsen i FAbU-styret og korpsstyret og Feltsjef møttes for å diskutere felles anliggender.


TUS innkaller og setter sammen program.

Hvordan profilere lokallaget

7. Hvordan profilere lokallaget?

 

Logo

For å synliggjøre FAbU på korps, i divisjoner og sentralt, bør alle trykksaker som sendes ut i forbindelse med barne- og ungdomsarbeid, inneholde FAbUs logo. Denne kan også lastes ned fra www.frelsesarmeen.no/plattform eller her:

fabusvart.png

Grupper og enheter kan benytte egne logoer og emblemer, men disse skal alltid være underordnet skjold-logoen (kan ikke sidestilles).

I tillegg bør gruppene i bunntekst på brevark, brosjyrer og trykksaker omtale seg som del av FAbU, for eksempel:

Barneklubben Hoppsasa, en del av Frelsesarmeens barn og unge (FAbU)

For at Frelsesarmeens barne- og ungdomsarbeid skal fremstå som en helhet i størst mulig grad, og som en vital og viktig del av Frelsesarmeen, er det viktig med et felles grafisk uttrykk. Alle trykksaker skal derfor være i tråd med Frelsesarmeens kommunikasjonsplattform. Innenfor de rammene er det store muligheter for mangfold og kreativitet. Les mer om plattformen på www.frelsesarmeen.no/plattform.  

 

Du kan få kjøpt både ferdig materiell og hjelp til produksjon av profiltøhy, bannere, rollups o.l. gjennom Frelsesarmeens handelskompani. For mer info gå til shop.frelsesarmeen.no, send en e-post til handelskompaniet@frelsesarmeen.no eller på telefon: 22 99 85 72.

 

Ta kontakt for produkter med egen gruppelogo, tilleggstekst mm.

Helt overordnet - hva oghvem er egentli FAbU?

8. Helt overordnet – hva og hvem er egentlig FAbU?

Hva er FAbU? 

Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon med ideologiske og organisatoriske bindinger til Frelsesarmeen. Virksomheten skal drives i samsvar med idealer og verdier som gjelder i Frelsesarmeen.   

Speiderarbeidet i Frelsesarmeen, Frelsesarmeens speidere (FAS) er organisert som en selvstendig organisasjon innenfor FAbU og er tilsluttet Norges Speiderforbund ( NSF) som et korps.

Frelsesarmeen er en internasjonal evangelisk bevegelse, en del av den universelle kristne kirke. Budskapet bygger på Bibelen. Tjenesten er motivert av kjærlighet til Gud. Oppgaven er å forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering.

FAbUs visjon og målsetting 

FAbU vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære.

FAbU skal

-  hjelpe barn og unge til å oppleve og følge Jesus

 

- fokusere på Bibelen som rettesnor for kristen tro, lære og liv

 

- utruste barn og unge til å oppdage og utvikle sine naturlige og åndelige gaver

 

- motivere barn og unge til å velge et positivt og rusfritt liv

 

- fokusere på kristen nestekjærlighet og engasjement 

 

- bygge levende kristne fellesskap

 

FAbUs langtidsplan og handlingsplan beskriver mål og tiltak for FAbU i den aktuelle tidsperioden. Alle FAbUs medlemmer og ledere er ansvarlige for gjennomføringen.

Frelsesarmeens speidere har sin egen handlingsplan, vedtatt av Korpstinget.

Organisasjonen FAbU

FAbU i Norge, Island og Færøyene ledes av FAbU-styret, som er demokratisk valgt av FAbU-tinget. Tinget møtes hvert annet år og består av delegater og observatører valgt av FAbU-medlemmene i de ulike korpsene.

Det daglige arbeidet ledes av territorial ungdomssekretær (TUS). Vedkommende er seksjonsleder for FAbU hovedkvarteret som er FAbUs sentrale administrasjon. FAbU hovedkvarteret ivaretar FAbUs  forpliktelser og interesser internt og eksternt, og er en  ressurs for FAbUs lokale grupper.

FAbU hovedkvarteret kan kontaktes på fabu@frelsesarmeen.no eller telefon 22998500. FAbUs hjemmesider finner du på www.fabu.no.

Det finnes også ansatte i divisjonene/distriktene som er FAbU-ansvarlige i den aktuelle divisjonen/distrikt. Divisjonshovedkvarterene har blant annet ansvar for kontakt med fylkeskommunene, arrangementer for barn og ungdom i divisjonen og for oppfølging av ledere i de lokale FAbU–gruppene. 

FAbU lokalt er lokallagene (gruppene) som finnes i korpsene. Lokallagene kan drive med en eller flere aktiviteter og har egne vedtekter og eget styre.

Orgkart.png
Orgkartlokalt.png

Organisasjoner vi er tilsluttet

FAbU er medlem av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

Frelsesarmeens speidere (FAS), som er en selvstendig organisasjon innenfor FAbU, er tilsluttet Norges Speiderforbund (NSF).

FAbU på Island, BUH, er tilknyttet Islands paraplyorganisasjon for barne- og ungdomsorganisasjoner.

I mange kommuner og fylker er FAbU medlem av det lokale barne- og ungdomsrådet.

Enkelte idrettslag i FAbU er også medlem av Norges Idrettsforbund.

Hva skal man gjøre lokallaget? - innholdstips

9. Hva skal man gjøre i lokallaget? – innholdstips

Det lønner seg å samle styret i forkant av hvert halvår og lage en halvårsplan, her kan man i tillegg til møtene i lokallaget samkjøre med hva som skjer på korpset, og FAbU regionalt og på landsbasis.

Ta gjerne med FAbU sitt årshjul når dere planlegger.

 

For tips til materiell som kan benyttes i gruppene kan du se på Fabu.no -> leder -> materiell. Der finner du også en komplett oversikt over alt materiale vi har.

Nyttige dokumenter
bottom of page