top of page

Personvernerklæring

– til deg som er medlem i Frelsesarmeens barn og unge

 

                                                                                                                              Versjonsnummer 1.15.oktober 2021

 

1. Om personopplysninger og personvernerklæring

I samsvar med Personopplysningsloven av 2018 og EUs personvernforordning (GDPR) kvalitetssikrer Frelsesarmeen kontinuerlig hvordan vi behandler personopplysninger og at behandlingen er i tråd med regelverket. 

 

Denne personvernerklæringen gjelder deg som er registrert som medlem i en gruppe i Frelsesarmeens barn og unge. 

 

Personopplysninger er enhver opplysning om fysiske personer, mens behandling av personopplysninger omfatter enhver bruk av disse opplysningene.

 

Det er viktig for oss at dine personopplysninger og din personlige integritet beskyttes og at vi behandler informasjon og de personopplysninger som vi har om deg på en lovlig og transparent måte i tråd med personvernregelverket. 

Denne personvernerklæringen forteller hvordan vi gjør dette.

2. Hvilke personopplysninger behandler vi og for hvilket formål

Når du blir medlem hos oss får vi tilgang til personopplysninger om deg, i den utstrekning som er nødvendig for Formålet, som er å administrere ditt medlemsforhold.

 

Følgende personopplysninger registreres:

 

Navn

Fødseldato 

Adresse og annen kontaktinformasjon (f.eks tlf, mail, og foresattes kontaktinformasjon)

Tilhørighet til FAbU gruppe og korpset den tilhører.

 

 

3. Hva brukes personopplysningene til og på hvilket behandlingsgrunnlag

Personopplysningsloven av 2018 definerer seks ulike behandlingsgrunnlag for behandling av personopplysninger. All behandling av personopplysninger må ha et definert behandlingsgrunnlag.

 

De fleste opplysningene nevnt over behandler vi med grunnlag i at det foreligger en berettiget interesse. For deg som er medlem gjelder det opplysninger som er nødvendige for å administrere medlemskapet og dokumentere støtteberettigede medlemmer ovenfor det offentlige.

 

Lovkravet for behandling av personopplysninger på bakgrunn av en berettiget interesse er at vi har foretatt en vurdering av om formålet med bruken av dine personopplysninger er forholdsmessig sammenlignet med ditt personvern. For ytterligere informasjon og ved spørsmål om denne vurderingen, kan du ta kontakt med oss som angitt nedenfor.

 

Samtykke brukes ikke som behandlingsgrunnlag for de personopplysningene som er nødvendige å behandle for at du skal kunne være medlem. Man kan ikke velge å ikke gi disse opplysningene om man vil være med, og det vil derfor ikke være snakk om et reelt samtykke.

 

Medlemskap i religiøse organisasjoner er såkalte særlige kategorier av personopplysninger (Sensitive opplysninger).  Iht Personvernforordningen (artikkel 9, nr. 2 og 3) behandler vi disse i den utstrekning det er nødvendig for administrere ditt medlemskap. En forutsetning for at vi kan gjøre dette er at opplysningene ikke utleveres uten ditt samtykke.

 

Samtykke brukes som behandlingsgrunnlag for personopplysninger som ikke er avgjørende for å kunne være medlem, men som vi likevel ønsker å innhente fra deg. For at vi skal kunne behandle andre opplysninger om deg enn de nevnt over må du ha gitt ditt samtykke på elektronisk eller papirskjema. 

 

Vi vil be om samtykke når du som medlem registrerer deg som deltaker på leir eller arrangement for ting som fotografering, mottak av info på sms eller epost osv.

 

Det lovmessige kravet til samtykke er at det skal være frivillig, spesifikt og utvetydig. Videre er det et prinsipp at et samtykke når som helst kan trekkes tilbake.

 

4. Hvem deler vi dine personopplysninger med

Vi kan dele dine personopplysninger med eksterne parter for de formål beskrevet overfor. For eksempel offentlige myndigheter for innhenting av medlemsstøtte, LNU for FAbU medlemmer og Norges Speiderforbund for speidere.

 

Lagring av data er også en form for behandling av personopplysninger. Derfor er Kommunion, som drifter FAbUs medlemsregister en databehandler i henhold til personvernregelverket.

 

Disse systemene er sikret mot uautorisert tilgang. Kun ledere og de som har behov for det kan se opplysningene, eks lønns- og regnskapsmedarbeidere. All behandling av personopplysninger omfattes av taushetsplikten. Ingen av våre tjenesteleverandører er lokalisert utenfor EU/EØS. 

 

All deling vil skje i henhold til lover og regler og dine personopplysninger komme ikke til å bli benyttet til annet enn det vi allerede har informert deg om.

 

5. Hvor lenge oppbevarer vi dine personopplysninger

Vi behandler personopplysningene dine under medlemskapet, i tråd med berettiget interesse og etter fastsatte krav i loven.

 

Vi behandler noen personopplysninger etter at du har sluttet i tråd med en berettiget interesse og for å oppfylle krav i loven, eksempelvis bokføringsloven og krav fra myndighetene for å motta offentlige støtte for våre medlemmer. 

 

 

6. Dine rettigheter

Som registrert har du flere rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. Her får du informasjon om hvilke disse er, og hvordan du kan utøve disse rettighetene overfor Frelsesarmeen i forbindelse med behandling av dine persondata.

 

Innsyn

Du kan sende oss en forespørsel om innsyn i vår behandling av dine personopplysninger

 

Retting

Dersom opplysningene vi har lagret om deg ikke er riktige (f.eks. e-postadresse eller annen kontaktinfo) håper vi at du fortest mulig ber oss rette det.

 

Protestere

Dersom du ikke ønsker at vi skal behandle dine personopplysninger, kan du protestere mot behandlingen.  


Trekke ditt samtykke

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke om at vi skal lagre og behandle dine personopplysninger, der slikt samtykke er gitt. Dette gjelder kun opplysninger som behandles på grunnlag av samtykke, ikke det som behandles med grunnlag i en berettiget interesse.

 

Sletting:

Dersom du protesterer mot behandlingen av dine personopplysninger, eller du trekker tilbake ditt samtykke, vil all informasjon som vi har lagret om deg bli slettet. Dersom du ønsker dine personopplysninger slettet under andre omstendigheter, kan du enkelt rette en henvendelse til oss om dette. Dette gjelder kun opplysninger som behandles på grunnlag av samtykke, ikke berettiget interesse.

 

Dataportabilitet

Du har rett til å kreve dataportabilitet for opplysninger om deg selv som du har gitt til Frelsesarmeen, og som har behandlingsgrunnlag i samtykke eller avtale. Dersom du ønsker å utøve din rett til portabilitet vil de aktuelle opplysningene om det bli sendt deg, eller en tredjepart som du utpeker så fremt dette er teknisk mulig. 

 

Rett til å begrense behandlingen

Dersom du ønsker vi skal begrense behandlingen av dine personopplysninger, kan du be om dette.  

 

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

Dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger skulle være i strid med personopplysningsloven eller personvernforordningen har du rett til å klage på dette til tilsynsmyndighetene. For Norge er dette Datatilsynet, og klager kan leveres på deres nettsider datatilsynet.no.

 

7. Behandlingsansvarlig

Frelsesarmeen v/Forvaltningssjefen er behandlingsansvarlig for den behandlingen av personopplysninger som beskrives i denne personvernerklæringen.

 

8. Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan endre på personvernerklæringen fra tid til annen etter eget skjønn. Når vi gjør endringer i denne erklæringen vil vi endre revisjonsdato øverst på denne siden, og en modifisert personvernerklæring har virkning fra den revisjonsdatoen. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne personvernerklæringen for å være informert om hvordan vi beskytter din informasjon.

 

9. Kontakt

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående ditt personvern, kan du ta kontakt med oss per epost personvernombud@frelsesarmeen.no eller du kan rette en henvendelse til personvernombudet på telefon på 90 78 05 87. 

bottom of page